معرفی اعضای محترم کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری
عبدالخالق برزگرزاده

عبدالخالق برزگرزاده

عضو
  • 111
مهرزاد آسایش

مهرزاد آسایش

عضو
  • 111
حیدر رفاهی

حیدر رفاهی

عضو
  • 111
اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری
مصوبات کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری