معرفی اعضای محترم کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری
وحید نیک روش

وحید نیک روش

عضو
  • 111
عبدالخالق برزگرزاده

عبدالخالق برزگرزاده

عضو
  • 111
حمیده خاتون هلال بحر

حمیده خاتون هلال بحر

عضو
  • 111
جعفر پورکبگانی

جعفر پورکبگانی

ریس شورا
  • 111
اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری
مصوبات کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری