جستجو

 ردیف عنوان مصوبه
تاریخ جلسه


شماره جلسه
 1  بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا
98/02/17  167
 2 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا  98/02/24  169
3
بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا  98/02/29 

 170

4  بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا 98/02/31  171 
5 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا 98/03/07  173 
6 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا 98/03/12  174
7 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا 98/03/28  177 
8 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا 98/04/04  179
9  بررسی طرح ها و لوایحیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا  98/04/11  181
10  بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا  98/04/16

182 

11  بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا  98/04/18 183
12 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا  98/04/25  185 
 13 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا   98/04/30 186 
 14 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا  98/05/08  189 
 15 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا  98/05/15  191 
 16 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا   98/05/20  192
 18 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا   98/06/03   195
20 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا   98/06/12 198
 21 بررسی طرح ها و لوایح پیشنهادی رسیده به صحن علنی شورا 98/06/30  200

     

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه