جستجو

دوره اول شورا

دوره دوم شورا

دوره سوم شورا

دوره چهارم شورا

دوره پنجم شورا

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه