جستجو

آقای ابوذر دهدار

آقای ابوذر دهدار

آقای اکبر توسلی

آقای اکبر توسلی

آقای عبدالخالق برزگرزاده

آقای عبدالخالق برزگرزاده

آقای مهرزاد آسایش

آقای مهرزاد آسایش

سرکار خانم شمشیری

سرکار خانم شمشیری

سرکار خانم عبدالله زاده

سرکار خانم عبدالله زاده

آقای روح اله نصرتی

آقای روح اله نصرتی

آقای کیوان هاشم زاده

آقای کیوان هاشم زاده

آقای پویا دولابی

آقای پویا دولابی

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه